Công trình thủy lợi

DỰ ÁN: DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI TÂN GIANG KHẮC PHỤC HẠN HÁN VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN NAM.

 Thi công xây dựng các tuyến kênh CV4-Đ3, CV4-Đ4, CV4-Đ5, CV4-Đ7, CV4-T1, CV4-2 nối tiếp, CV4-2-1, CV4-2-4, CV4-1 nối tiếp, CV4-1-1, Bà Yêu, Bà Yêu nhánh 1, kênh tiêu Bà Yêu và đập Bà Yêu.